Disclaimer

Door het bekijken van de internetsite van Gooische Hart Recreatie B.V. en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met volgende voorwaarden. De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie en kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Gooische Hart Recreatie B.V. heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze internetsite. Gooische Hart Recreatie B.V. staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Gooische Hart Recreatie B.V. aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren. Gooische Hart Recreatie B.V. wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen.

Gooische Hart Recreatie B.V. garandeert evenmin dat deze internetsite foutloos of ononderbroken functioneert. Gooische Hart Recreatie B.V. , respectievelijk de rechthebbende, behoudt alle rechten met betrekking tot op de Gooische Hart Recreatie B.V. internetsite gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo’s). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de internetsite van Gooische Hart Recreatie B.V. . In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Gooische Hart Recreatie B.V. , de inhoud van de internetsite van Gooische Hart Recreatie B.V. over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. Op de internetsite van Gooische Hart Recreatie B.V. en op deze Copyright & Disclaimer is Nederlands recht van toepassing.